Zondag 23 augustus 2020

Kijk de dienst mee via: https://www.youtube.com/channel/UCUqWevU1OQb0JhyjTgdMsZw

WELKOM
Welkom op deze 10e zondag van de zomer. We staan hier bij de offersteen, vlak voor de ingang van de kerk. Een offersteen want deze week gat het over jezelf op (moeten) offeren Ter geruststelling. Men heeft deze offersteen laten onderzoeken en er is geen bloed op aangetroffen. Geen mens of dier is er ooit op geofferd. Wel planten en kruiden.
Laat ons stil worden zodat we ons hart kunnen openstellen voor God

GEBED
Laten we bidden
Om handen
Open als een kom
Klaar om te ontvangen.
Om handen
Wachtend in de schoot
Met ruimte voor wat komt.
Om handen
Die vastpakken en aanpakken
Bereid om zich in te zetten.
Om handen
Die het detail kunnen raken
Vol liefde en aandacht aanwezig.
Om handen
Die muziek kunnen maken
En zoveel meer dat het leven glans geeft.
Om sprekende en luisterende
Om zegenende handen bidden we God:
De handen van uw liefde
AMEN

GLORIA
Doorgrond mij, ken mijn hart
God, leid mij op uw weg
AMEN

OVERWEGING bij Matteüs 16:21-28
Gemeente van Christus/beste mensen,

Deze overweging is ivm vakantie eerder opgenomen dan dat u hem ziet, dus het kan zijn dat bepaalde informatie achterhaald is en dat daardoor de vergelijking niet meer opgaat.

Bij het lezen van de tekst van vandaag moest ik denken aan de situatie in Wit-Rusland. Zondag 9 augustus zijn er verkiezingen in Wit-Rusland geweest. Aleksandr Loekasjenko, die bekendstaat als de laatste dictator van Europa en al 26 jaar met ijzeren hand het land regeert, wilde zeker zijn van een overwinningsuitslag en liet daarom zijn tegenstanders voortijdig oppakken. De echtgenotes van verschillende tegenstanders verenigden zich en met een vrouwelijke campagneleider voerden zij oppositie tegen de president. Nadat de omstreden verkiezingsuitslag bekend was, tekende Svetlana Tichanovskaja namens de oppositie protest aan tegen de uitslag. Intussen is een videoboodschap van haar opgedoken waarin ze vertelt dat ze omwille van haar kinderen vrijwillig is uitgeweken naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. In een tweede videoboodschap leest ze een brief voor waarin ze haar aanhangers oproept niet tegen de politie in te gaan en te stoppen met demonstreren. Ook al zei ze dat ze de verklaring vrijwillig gaf, volgens medestanders las ze het duidelijk voor van papier.
Ze heeft duidelijk veel over voor vrijheid en democratie in haar land. Ze vecht ervoor, ook al weet ze wat de gevolgen (kunnen) zijn.
Wat heeft u, wat heb ik, wat hebben wij over voor vrijheid en democratie? Alleen jijzelf als individu kan een goede afweging maken tussen kosten en baten. De prijs bepalen die je ergens voor over hebt.
De prijs bepalen die je ergens voor over hebt. Een prijs die je moet betalen om datgene te bereiken wat goed is voor jezelf, voor je omgeving en voor vele anderen. Dat het geen keuze voor je is, maar een verplichting. Je bent het verplicht aan jezelf, aan je omgeving en aan vele anderen. Daar gaat het ook om in het Bijbelverhaal van vanmorgen. Voorafgaande aan het gedeelte van vanmorgen heeft Jezus de leerlingen de vraag gesteld wie de mensen denken dat de Mensenzoon is. De leerlingen antwoordden: Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of één van de andere profeten. Vervolgens vraagt Jezus aan de leerlingen: En wie ben ik voor jullie? Petrus antwoordt: U bent de Messias, de Zoon van de Levende God. Jezus prijst Petrus want hij kan dit alleen weten omdat God hem dat heeft geopenbaard. Vervolgens begint ons gedeelte van vanmorgen. Deze staat bekend als de eerste lijdensaankondiging. Doordat de leerlingen blijk geven van wie Jezus is, namelijk de Messias, begint Hij de leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem ‘moet’ gaan. Jezus ziet het als zijn opdracht om Gods liefde aan de mensen te laten zien, tot in Jeruzalem. De plek waar Hij zal lijden door toedoen van oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden. De plek waar Hij gedood zal worden maar op de derde dag uit de dood zal worden opgewekt. Jezus ‘moet’ dus lijden en sterven omdat ménsen het willen en omdat ze besloten hebben Hem uit de weg te ruimen. Daar komt God niet aan te pas. Het is de prijs die Hij betaalt om te doen wat volgens Hem moet: naar Jeruzalem gaan om de mensen aan Gods liefde te laten zien. Het is voor Hem geen optie om het niet te doen, ook al weet Hij wat de consequentie zal zijn. Het is voor Hem geen keuze, maar een verplichting. Hij is het verplicht aan zichzelf, aan God en aan vele mensen om mensen Gods liefde te laten zien.
Drie dagen later ‘moet’ Jezus uit de dood worden opgewekt. Omdat God het wil. Wat God wil is niet hetzelfde als wat de mensen willen. De mensen, de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden willen Jezus dood. En God wil dat Zijn zoon leeft. Jezus moet doorgaan om onder de mensen op aarde Gods liefde uit te roepen als enig geldige wet, voor altijd.
Petrus protesteert. Hij wil niet dat Jezus wordt gedood. Hij wil dat Jezus, de Messias, de zoon van de levende God, blijft leven, nu. Petrus protesteert en wij stemmen met hem in, nog voor Jezus is uitgesproken. Zo horen ook wij niet dat Jezus op de derde dag uit de dood wordt opgewekt. Wij kunnen ons alleen bezighouden met de dingen van de mensen. God en Zijn beslissingen en daden liggen buiten ons bereik. Een dode tot leven wekken ligt buiten ons bereik. We kunnen alleen maar een lijdensaankondiging zien en geen opwekkingsaankondiging. Mensen willen Jezus dood, maar God wil dat Hij leeft en doorgaat met zijn opdracht aan de wereld. En als we waarlijk volgelingen van Jezus willen zijn, is dat de weg die ook wij ‘moeten’ volgen. Dan worden ook wij opgeroepen om ons bezig te houden met de dingen van God, met wat God wil. De eerste stap is dan om jezelf te verloochenen. Dat betekent niet dat je jezelf maar moet wegcijferen tot er niets meer van je over is. Het betekent dat je Jezus niet moet verloochenen als je in de knel komt, als je leven misschien gevaar loopt omdat je Hem volgt. Een harde werkelijkheid voor de christenen in het oude Rome. Niet alleen belijden dat Jezus de Messias is. Alleen belijden, zoals Petrus deed net voor ons gedeelte van vanmorgen, is onvoldoende. We moeten ook begrijpen wat we zeggen Jezus werkelijk te willen volgen. Hem te zien als redder en Heer. Dat we Hem het recht geven ons leven te besturen. Dat houdt niet in dat we als christenen perfect zijn maar herkennen wie de Heer is.
Dat doet denken aan de overweging op 21 juni over de uitzending van de 12 leerlingen. En over de dreigingen die de leerlingen kunnen tegenkomen tijdens hun uitzending. De harde realiteit dat je vervolgd kunt worden vanwege je geloof. Vroeger en in de nodige landen ook nu nog een harde realiteit.
Wat is voor ons zo belangrijk dat iets geen keuze is, maar een verplichting? Hierboven gaat met om een verplichting niet alleen aan jezelf, maar ook aan je omgeving en aan anderen. Soms kan je ook een verplichting hebben enkel en alleen aan jezelf. Soms lijkt iets een keuze, maar dat wil niet zeggen dat het geen verplichting is. Zijn we bereid om ons leven in letterlijke of figuurlijke zin op te geven? Het gaat lang niet altijd om letterlijk sterven, maar vaak om figuurlijk sterven. Als je een pijnlijke beslissing neemt omdat je geen keuze hebt, kan dat ook een stukje sterven zijn. Soms moet je wel, hoe pijnlijk het ook is.
Wij worden uitgedaagd stil te staan bij de vraag wat voor ons het waard is om voor te sterven. Want dan is dat het waard om voor te leven. Een pijnlijke vraag, een moeilijke vraag. Waar hebben we letterlijk alles voor over, als het er op aankomt. Alleen wijzelf zijn voor onszelf, ieder individu afzonderlijk, in staat deze vraag te beantwoorden. Als we hier het antwoord op weten en er naar leven zal dat voor ons het goede leven zijn.
AMEN

OVERPEINZEND ORGELSPEL DOOR CEES ROUBOS

In het voorbedeboek is voorbede gevraagd voor de families van de recent overledenen om kracht en rust
GEBED
Goede God,
Wij bidden u
Om kracht en rust
Voor families van recent overledenen
Goede God
Zo vaak bidden wij om een einde aan het lijden
Vanuit een verlangen naar zelfbehoud
Vanuit een ongemak ten opzichte van onze lijdende naaste
Vanuit een schuldgevoel ten opzichte van onze lijdende wereld
Maar leer ons, God, dat lijden bij het leven hoort
Dat ieder mens een kruis te dragen heeft
Leer ons om ieder ons eigen kruis te dragen
En niet de verantwoordelijkheid voor heel de wereld te voelen
Leer ons om niet langer op onszelf te focussen
Op onze eigen angst
Onze eigen verlangens
Onze eigen hoop
Maar oog te hebben voor een ander
Voor diens kruis en voor diens draagkracht
Help ons te vertrouwen op een ander
Die ook dragen kan wat er te dragen valt
En leer ons om alleen soms even mee te lopen en te dragen
Als het te zwaar wordt om alleen te gaan
Help ons te vertrouwen dat het leven zin heeft
Dat u het hele leven draagt
Dus ook elk kruis
AMEN

ZEGEN
Niet dat je weg puur over rozen gaat,
dat je nooit tranen van spijt voelt
of je dagen zonder pijn en smart zijn,
nee, dat alles wens ik je niet toe.
Maar wel is mijn wens
dat je mag groeien in wie je bent,
met de gaven die God je gegeven heeft.
Dat ze het hart van je geliefden
met blijheid mogen vervullen.
Ik wens dat je in vreugde en smart
Gods nabijheid blijft zoeken,
en dat Hij je mag zegenen
overvloedig en rijk.