Kijk de dienst mee via: https://www.youtube.com/channel/UCUqWevU1OQb0JhyjTgdMsZw

WELKOM
Welkom op deze 3e zondag van de zomer.
Laat ons stil worden zodat we ons hart kunnen openstellen voor God

GEBED
Eeuwige Erbarmer
We bidden u
Voor kracht om te blijven staan
Onze stem te laten horen
En mensen met macht positief te beïnvloeden
Om op te staan als mensenrechten worden geschonden
omdat politieke leiders bepaalde minderheidsgroepen dwingen tot geboortebeperking
omdat wetten worden ingevoerd die vrijheid beperken en oudere overeenkomsten schenden
Omdat land wordt geannexeerd
In plaats van bruggen gebouwd
Vrijheid gerespecteerd
Lichamelijke integriteit gewaarborgd
Werkelijk de ander in de ogen kijken
En luisteren naar verhalen van onrecht in het verleden
Dat doorwerkt in het heden
Zodat samen gekeken kan worden
Om tot een werkelijke oplossing te komen
Van recht, rust en vrede
Daarom bidden wij u
Ontferm u
Over ons en onze wereld
AMEN

GLORIA
De Eeuwige is mijn licht en mijn heil
Wie zou ik dan vrezen

OVERWEGING bij Matteüs 11: 25-30
Gemeente van Christus/beste mensen,

Met dat zomerse weer ben ik graag buiten. Alleen tussen 11.00 en 15.00 moet je uit de zon blijven en lekker in de schaduw blijven. Anders verbrand je. Zo had ik het altijd geleerd. Tot die keer dat ik zelfs in de schaduw verbrandde. Ik moest mijn mening herzien. Je moet je altijd insmeren en daarnaast in de schaduw of binnenshuis zijn tussen 11.00 en 16.00. In ieder geval als je zo’n lichte huid hebt als ik.
Soms zul je je mening moeten herzien omdat de tijd veranderd is, de wetenschap zich verder ontwikkelt, jijzelf als mens en ook de ander veranderd is.
Mijn mening over de tekst van vanmorgen moest ik in ieder geval duidelijk herzien. De tekst is kort, 5 verzen maar. In de tekst looft Jezus God, benoemt hij zijn verbondenheid met God en spreekt de beroemde woorden: ‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht’. Toen ik in eerste instantie die woorden las, vroeg ik mij af of ik hier nog iets nieuws over kon zeggen. Daarover straks meer.
Vorige week hebben we het gedeelte over de uitzending van de leerlingen afgerond. En de leerlingen zijn op pad. Terwijl Jezus ook zelf verder gaat met het brengen van het goede nieuws, stuit hij op onbegrip en trekt van leer. Allereerst onbegrip van Johannes de Doper. Hij zit in de gevangenis en laat een paar van zijn leerlingen vragen of Jezus nu degene is die komen zou of dat ze een ander moeten verwachten. Jezus antwoordt dat de leerlingen aan Johannes moeten vertellen wat ze horen en zien. En tegen de omstanders zegt Jezus dat Johannes zijn eigen rol in de geschiedenis niet kent, want die is groter dan dat hij waarschijnlijk zelf vermoedt.
Vervolgens stuit Jezus op onbegrip van de religieuze leiders van zijn generatie. De religieuze leiders zijn als eigenwijze kinderen die willen dat anderen HUN spel mee spelen. Zij staan niet open voor iets anders dan hun eigen spel.
Tenslotte het onbegrip van de inwoners van verschillende steden. Zij hebben de werken van Jezus aanschouwd en zijn niet tot bekering gekomen. Ze zijn onverschillig. Zelfs Sodom zou beter hebben gereageerd dan deze steden nu, als ze de genezingen zouden hebben gezien.

En dan komt onze tekst van vandaag. Die is heel anders, namelijk open, mild en uitnodigend. Er zit geen oproep tot bekering in. Zoals gezegd begint de tekst met de lofprijzing van Jezus richting God. Dit doet denken aan de gebruikelijke formuleringen van Joodse zegenspreuken waarin God als schepper van hemel en aarde wordt geprezen. Vervolgens komt een gedeelte over de verhouding van Jezus tot God en omgekeerd. Hiermee geeft Jezus de kern van zijn zending aan: Jezus openbaart zijn kennis van God aan de mensen.
Vervolgens klinken de bekende woorden: ‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht’. Door het opnemen van het juk van Jezus en van hem te leren kun je rust vinden.
Het juk is een bekend begrip in het Jodendom. Dit wordt gebruikt om het doen en horen van de Thora mee uit te drukken. Maar het wordt ook verbonden met het ‘Rijk der Hemelen’. Dit houdt in dat je de God van Israël als koning aanvaardt. Dit doe je als je het Sjema: ‘Luister Israël, JHWH onze God, JHWH is de enige’ belijdt. Hiermee erken je God als koning en aanvaard je de geboden. Jezus is DE uitlegger van de Thora. Zijn uitleg/onderwijs brengt rust voor de ziel. Het is de oude weg naar het goede, zoals in Jeremia 6:16 staat. De tekst roept ons op om van Jezus te leren. Dit is geen eenduidige afgeronde les maar blijven leren, een in de leer gaan bij, zoals de verhouding leraar-leerling, zoals de relatie vader-zoon. Door het opnemen van het juk van de Thora betekent dat je gevrijwaard bent van het juk van het wereldse rijk. Mogelijk gevrijwaard bent van belastingen of wettelijke verplichtingen. Waarschijnlijker is dat je wereldse zorgen verdwijnen of worden gerelativeerd. Maar wat is dan zo speciaal aan de uitleg van Jezus van de Thora?
De farizeeën hadden het juk verzwaard. Naast de 613 ge- en verboden hielden zij zich vast aan een mondelinge traditie met extra wetsregels. Het volk moest het spel van de religieuze leiders meespelen en met extra regels leven Hierdoor waren de mensen vermoeid en uitgeput geraakt. Jezus’ juk daarentegen is aan de omstandigheden aangepast en zijn last, een gelovige relatie met God, is licht. Hoe dat in de praktijk gaat, kunnen we zien aan de twee scenes over de sabbat die volgen op ons gedeelte van vanmorgen. Volgens de farizeeën was de enige legitieme reden om de sabbatswetten te breken: doodsgevaar. Op sabbat aren plukken om die op te eten om de honger te stillen zoals de leerlingen doen, hoort daar voor hen dus niet bij. Want dat waren niet de regels van hun spel. Net zomin als iemand genezen op sabbat. Voor Jezus echter is compassie belangrijker dan de wet. En barmhartigheid belangrijker dan ritualisme. Het is toegestaan om goed te doen op sabbat omdat barmhartigheid de vervulling is van de wet volgens Hosea 6:6. Want het gaat om liefde, kennis van God, met God vertrouwd zijn. Dat is belangrijker dan welk offer dan ook/welke regel dan ook.
Dus laten we in de leer gaan bij Jezus, om te leren over God. Over een gelovige relatie met God. Voorleven en getuigen van Zijn bescheiden en zachtmoedige vrijheid. En ons bevrijden als de geloofsgemeenschap of de wereld ons nieuwe zware lasten oplegt. Door Jezus’ juk zullen onze wereldse zorgen verdwijnen of in ieder geval gerelativeerd. We zullen rust vinden, namelijk vrede en vertrouwen die voortkomt uit een waarachtige relatie met God. Met Jezus’ lichte juk mogen we rechtop, vrolijk en lichtvoetig onze weg gaan totdat het nieuwe rijk voor allen werkelijkheid wordt.
AMEN

 

GEBED
Er is voorbede gevraagd voor een dochter: dat er duidelijkheid mag komen.

Goede God
Wij danken u
Voor alle mensen
Die ons helpen
Uw woorden te verstaan.
Voor allen
Die uw woord doorgeven,
In woord en daad
Uw goedheid voorleven.
Wij bidden u
Voor een dochter:
Dat er duidelijkheid mag komen
Wij bidden u
Voor alle dochters en zonen
Voor duidelijkheid in het leven
Voor moeders en vaders
Kinderen, verzorgers, vrienden
Om kracht om tot steun te zijn
In onzekere tijden
Dit alles bidden wij u
In Jezus’ Naam
AMEN

 

ZEGEN
Jezus zegt:
Kom maar naar Mij toe
Als je moe bent of verdrietig
Als je je opgejaagd voelt omdat je zoveel moet doen
Ik zal je rust geven
Ik ben goed voor je
Ik zal je zegenen:
De Eeuwige zal je gelukkig maken en je beschermen
De Eeuwige zal bij je zijn en voor je zorgen
De Eeuwige zal aan je denken en je vrede geven
AMEN