Mededelingen Kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad de volgende mededelingen:

Aankondiging nieuw lid Kerkenraad Ina Nijhoving-Oldengarm

De kerkenraad is blij om u te mogen mededelen voornemens te zijn om mevrouw Ina Nijhoving- Oldengarm uit Meppen op 20 augustus 2023 te bevestigen in de Kerkenraad in het ambt van diaken pastoraat.

Schriftelijke bezwaren kunt u voor 1 augustus indienen bij onze scriba dhr B.Gast,  postadres Hervormde gemeente: Dorpsstraat 5, 9438 TC Garminge of via Scriba@zweelerkerk.nl

19 oktober gemeenteavond

Op 19 oktober is onze gemeenteavond voor leden en belangstellenden (inloop 19.00 uur, start 19.30 uur). We gaan het dan onder andere hebben over onze zoektocht naar een nieuwe dominee. Als kerkenraad starten we daar 11 september mee. Dan hebben we onder leiding van Ds. Evi de Vries een gesprek welke richting we op willen.

Nadere informatie en agenda volgt.

Veranderingen eredienst

Vandaag 23 juli zijn we, op voorstel van onze ouderling Hennie vd Spoel, als kerkenraad gestart met een paar veranderingen in onze kerkdienst.

Met deze veranderingen willen we een aantal accenten in wat wij belangrijk vinden benadrukken en tevens de betrokkenheid en deelname van onze kerkleden vergroten. De kerk en onze kerkdiensten zijn immers bedoeld voor ons allemaal. We hopen dat iedereen die komt dit als een positieve verandering zal ervaren. Tot onze vreugde waren de reacties na de eerste dienst heel enthousiast.

Heel fijn dat onze kerkleden en de voorganger van deze zondag, drs. Bernie Wiegman uit Haaksbergen, zo open stonden voor alle veranderingen. Het was een inspirerende dienst met als titel ‘Ik ben de weg’, die eigenlijk naadloos aansloot op onze veranderingen. Deze dienst is terug te luisteren.

In de komende twee kerkdiensten ( 13 augustus en 24 september) die hij bij ons in Zweeloo gaat verzorgen komt hier een vervolg op.

Even terug naar de veranderingen in onze kerkdienst

  • Nadat de dominee en de kerkenraadsleden naar voren zijn gelopen heet de ouderling van dienst de aanwezigen welkom en geeft kort aan wie wat doet tijdens de dienst.
  • Hij / zij geeft aan welke bijzonderheden er uit de gemeente zijn en vraagt de aanwezige, die heeft toegezegd de paaskaars aan te steken, naar voren te komen en dit te doen. We willen meer stilstaan bij onze paaskaars, omdat de brandende kaars het symbool is van Christus, die gezien wordt als het licht in deze wereld. Dit benoemen we in elke dienst.
  • Ook wordt aangegeven wie de schriftlezingen zullen verzorgen. Dit kan per dienst wisselen. Het kan door de dominee alleen gedaan worden, maar ook een kerkenraadslid of aanwezig kerklid kan deze taak (deels) op zich nemen. Belangrijk bij het voorlezen is dat iemand duidelijk spreekt in de microfoon, zodat de luisteraars thuis het ook goed kunnen volgen.
  • De ouderling van dienst geeft aan voor wie de bloemen zijn bestemd en vraagt aan de aanwezigen wie de bloemen wil bezorgen bij betreffende persoon. Wanneer niemand zich hiervoor meldt worden de bloemen door iemand van de kerkenraad bezorgd.
  • De ouderling van dienst draagt vervolgens de dienst over aan de dominee / voorganger.
  • De dominee / voorganger verzorgt vanaf dat moment de dienst. Hij / zij bepaalt zelf de plek hiervoor. Dan kan op of voor de kansel achter de tafel zijn. Dit wordt door de dominee vooraf overlegd met de koster.
  • Er zijn vanaf nu 3 collectes. In de Zandloper is per kerkdienst te lezen voor wie de eerste collecte is. Deze collecte wordt tijdens de dienst gedaan. Na afloop van de dienst is de tweede collecte voor de kerkrentmeesters (in de schaal) en de derde collecte voor een bijdrage aan de energiekosten (zwarte collectezak)

Op onze kerkledenavond op 19 oktober a.s. willen we de veranderende kerkdiensten gaan evalueren.

Categorieën: Niet gecategoriseerd