Kijk de dienst mee via: https://www.youtube.com/channel/UCUqWevU1OQb0JhyjTgdMsZw

WELKOM
Welkom op deze 7e zondag van de zomer.
Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die dwars door zeeën en woestijnen
Dwars door ellende en leegte
Trouw blijft
En onze honger en dorst stilt
Hij zal het werk van zijn handen nooit loslaten.
Alle goeds en vrede

GEBED
Laat ons stil worden zodat we ons hart openstellen voor God
Eeuwige Erbarmer,
Wij komen tot u vanwege de nood van de wereld
De ongelijkheid tussen landen
De ongelijkheid binnen landen
Honger, onveiligheid
Uitputting van de aarde
Help ons krachtig op te staan
Om te zoeken naar duurzame oplossingen
Gelijke verdeling van de rijkdom op aarde
Voor nu en later

Wij komen tot u
Omdat we ziek worden van de onzekerheid
We weten vanwege het virus niet waar we aan toe zijn
Het vervult ons met angst
Help ons onze angsten onder ogen te zien
Met vertrouwen te leven
In uw Naam

Wij komen tot u
Omdat het ons zwaar valt
De lofzang gaande te houden
Nu we niet samenkomen
Geef ons de woorden in de mond
Als wij woordeloos voor u staan
Dit alles bidden wij u
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
AMEN

GLORIA 92b
Goed is het u te loven
Uw naam te bezingen

OVERWEGING Matteüs 14: 13-21
Gemeente van Christus/beste mensen,

Het verhaal van vanmorgen vond ik als kind fantastisch. Jezus als een soort tovenaar die van 5 broden en 2 vissen 5000 mensen te eten kan geven en dan nog 12 manden vol voedsel overhoudt. Dan hoefde er dus nooit meer iemand honger te lijden met Jezus in de buurt. Jammer dat Jezus vroeger leefde, want dan zou er geen honger meer bestaan, dacht ik als kind bij dit verhaal. Hoe zou het verhaal voor ons in deze tijd kunnen spreken?
Vorige week hebben de we gelijkenissen/parabels in Matteüs 13 afgerond. Aan het einde van de parabels checkt Jezus of de leerlingen alles begrepen hebben. Ze zeggen van wel. Vervolgens gaat Jezus naar zijn geboortestad. Maar daar wordt hij niet met respect behandeld/wordt hij als profeet niet geëerd. Hij stuit op ongeloof. Aan het begint van het 14e hoofdstuk lezen we dat Johannes de Doper gedood is door Herodes. Zijn nichtje, tevens stiefdochter had het hoofd van Johannes gewenst. Maar toen Herodes over Jezus hoorde vertellen, dacht hij dat Jezus de opgestane Johannes de Doper was. Met de dood van Johannes komt ook de dood van Jezus in zicht. Daarbij zullen dezelfde mechanismen een rol gaan spelen. Miskenning doordat mensen Johannes de Doper en Jezus niet op waarde weten te schatten. En dreiging van de kant van de overheid die bij machte is om iemand om te brengen, te onthoofden of later Jezus te kruisigen. Reden genoeg om de stilte op te zoeken. Dus nadat Jezus het bericht gekregen had dat Johannes de Doper was vermoord, Hij met een boot weg voer om alleen te kunnen zijn.
Terwijl Jezus het meer overgestoken is, is de massa Hem gevolgd over land. Als Jezus de massa ziet, wordt Hij innerlijk bewogen. Zijn hart breekt, zou je kunnen zeggen. Na zaaien, vrucht dragen en oogsten van de afgelopen weken wordt hier de boodschap van het Koninkrijk zichtbaar en tastbaar in brood en vis. Zieken worden genezen en het Koninkrijk wordt niet alleen verkondigd maar lijkt wel aan te breken, in vervulling te gaan in dit tekenverhaal. In plaats van zich af te zonderen om in stilte te kunnen rouwen kiest Jezus er voor om zich om te draaien richting de mensen. Een kracht tot vernieuwend leven gaat van Hem uit.
Omdat het al laat geworden is, willen de leerlingen dat Jezus de mensen weg stuurt om eten te kopen. Ze zitten immers op een afgelegen plek. Na de uitleg van Jezus moeten de mensen nu weer voor zichzelf zorgen, is de redenatie van de leerlingen. Maar Jezus stuurt niemand weg. Het is ondenkbaar dat Jezus iemand zou wegsturen bij Hem vandaan terwijl diegene naar Jezus hunkert. In navolging van zijn Vader die ook nooit iemand wegstuurt.
Dan komt nu het leermoment voor de leerlingen. ZIJ moeten de mensen maar te eten geven. Zij hebben toch begrepen hoe het gaat in Gods nieuwe wereld? En te doen waar het discipelschap om draait? Namelijk vertrouwen, geloven, delen. Niet wegsturen. Niemand. Geen mens.
De leerlingen weten niet hoe ze het moeten oplossen. 5 broden en 2 vissen voor 5000 man, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Ze zien alleen het tekort, het gebrek. Namelijk onvoldoende geld om brood te kopen voor zovelen. Ze vergeten te kijken naar wat ze WEL hebben. Jezus leert de leerlingen anders te kijken waardoor blijkt dat er meer mogelijk is dan zij dachten. Want met Jezus is meer mogelijk dan je ooit had gedacht, zaken die je nooit had verwacht. Hij laat de mensen in groepen zitten. De losse mensen worden een gemeenschap. Jezus neemt de 5 broden en 2 vissen, spreekt de zegenbede uit en breekt het. Vervolgens geeft Hij het aan de leerlingen die het uitdelen aan de mensen. Het voedsel raakt niet op. Sterker nog er blijft veel over. Een wonder! Dat doet denken aan het verhaal van Elisa in 2Koningen 4: 42-44. Daar zijn 30 gerstebroden genoeg om 100 profeten te eten te geven. Het doet denken aan de manna in de woestijn in het boek Exodus als het volk klaagt bij Mozes vanwege honger. 5 broden en 2 vissen is samen 7, het getal van de volheid. En 5 doet denken aan de 5 boeken van Mozes, de Thora. De Thora is bevrijding van onderdrukking, bevrijding van honger, armoede en gebrek. 12 manden voedsel blijven over, de 12 stammen van Israël. Heel Israël. De nieuwe roeping van Israël, beeld van het nieuwe verbond. Om wereldwijd te delen.
Het is genoeg. Hij is genoeg. Meer dan wat ook.
AMEN

OVERPEINZEND ORGELSPEL DOOR CEES ROUBOS

GEBED
Goede God,
Gij die alles heeft geschapen
Wij danken u voor de wereld
Akker waar wij op mogen leven
Die we mogen bewerken en bewaren
Wij danken u dat Gij
Ons te eten en te drinken geeft
Onze honger naar liefde stilt
En ons geluk voor ogen heeft

Wij danken u voor Jezus
Die ons leerde bidden
Om brood voor vandaag
Die voelbaar nabij is in brood en wijn
Die ons leert tijd en aandacht te delen met elkaar
Die zijn verhalen met ons gedeeld heeft
Over hoe wij voor anderen kunnen zijn
Als brood voor onderweg
Op weg naar het grote feest
Van alle mensen samen
En niemand meer alleen

Wij danken u voor de kracht van de Heilige Geest
Die ons opent
Voor wat er werkelijk toe doet
Die ons gul maakt
En laat proeven
Van het goede leven.
AMEN

ZEGEN
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.